top of page

Dezvoltarea Instituțională a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București în vederea Creșterii Capacității și Performanței în Domeniul Protecției Mediului și Schimbărilor Climatice (2022-2024)

Digital Devices

Obiective

O1.Valorificarea și difuzarea cunoștințelor și rezultatelor de cercetare

O1.1. Creșterea cu cel puțin 10% a numărului de articole în reviste ştiinţifice indexate Web of Science, Scopus, BDI

O1.2. Creșterea cu cel puțin 10 % a numărului de comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe cu participare internaţională şi publicate în volume indexate Web of Science, Scopus

O1.3. Creșterea cu cel puțin 1% a numărului de articole publicate în reviste ierarhizate în primul sfert din Web of Science

O1.4 Participarea la evenimente de comunicare științifice, târguri și expoziții pentru diseminarea rezultatelor de cercetare

O2. Acordarea de asistență tehnică și de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare

O2.1. Diversificarea portofoliului de activități de cercetare în domeniul monitorizării migrației și a comportamentului sturionilor prin dotarea cu echipamente, resurse hardware și software și materiale consumabile specifice prelucrării materialului genetic prelevat prin tehnici minim-invazive de la speciile de sturioni

O2.2. Dezvoltarea capacității de evaluare a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu scopul reducerii acestora, (componenta de atenuare a schimbărilor climatice)

O2.3.Dezvoltarea capacității de investigare morfo-hidrodinamică a cursurilor de apă prin actualizarea bazei materiale hardware și software pentru măsurătorile in-situ și activitățile de simulări numerice hidro-morfologice

O2.4 Creșterea capacității profesionale a echipelor de cercetare ce cuprind și tineri cercetători  în domeniile prioritare prin programe/stagii de instruire specifice

O2.5 Creșterea cu cel puțin 10% a numărului de solicitări/brevete naționale

O2.6 Modernizarea rețelei de internet a INCDPM

O2.7 Modernizarea website-ului INCDPM

O3.Inițierea și dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public și privat

O3.1 Creșterea cu cel puțin 10% a numărului de tehnologii, metode, produse sau servicii inovatoare introduse şi valorificate pe piaţă

O4. Creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan internațional

O4.1 Solicitare de brevet internaţional EPO.

Proiectul este integrat obiectivelor programului de finanțare care vizează:

 a) susţinerea planurilor de dezvoltare instituţională în vederea creşterii performanţelor în domeniul de activitate, la nivelul departamentelor şi colectivelor de cercetare;

b) susţinerea competenţelor naţionale din instituţii de cercetare cu posibilităţi de relansare în domenii economice de interes pentru România;

c) dezvoltarea capacităţii proprii a organizaţiilor publice de cercetare în următoarele direcţii: c1) valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor de cercetare; c2) acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare; c3) iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public şi privat; c4) creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional.

Astfel, prin implementarea prezentului proiect, este susținută implementarea planului de dezvoltare instituțională la nivelul INCDPM București, dezvoltarea capacității prin extinderea cercetărilor în domeniile biodiversitate, schimbări climatice, cercetări morfohidrodinamice, împreună cu asigurarea de mobilități, stagii de instruire, publicarea de articole științifice, publicarea de brevete la nivel national și internațional. Astfel, este susținută valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor de cercetare, iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public şi privat, creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivelor

Rezultatele proiectului vizează asigurarea unei conectivități adecvate la nivelul INCDPM București, dezvoltarea infrastructurii și implicit a investițiilor, dezvoltarea de servicii de specialitate în domeniul Energie, Mediu și Schimbări Climatice, domeniu stipulate în SNCDI 2020, cu scopul diversificării către mediul economic.

Pe de altă parte, rezultatele vizează dezvoltarea resursei umane prin extinderea cercetărilor în domeniile biodiversitate, schimbări climatice, cercetări morfo-hidrodinamice, asigurarea de mobilități, stagii de instruire, publicarea de articole științifice, publicarea de brevete la nivel național și internațional.

Prin implementarea proiectului, se au în vedere următoarele mecanisme de stimulare de noi subiecte și teme de cercetare pentru perioada 2022-2024:

 1. Dezvoltarea de parteneriate cu mediul public și privat

 2. Colaborarea cu mediul universitar

 3. Investiții în resursa umană și  infrastructură

 4. Stimularea mobilității internaționale a cercetătorilor.

Handshake in the Office
Servers

Descrierea proiectului

Proiectul a vizat asigurarea unei conectivități adecvate la nivelul INCDPM București, dezvoltarea infrastructurii și implicit a investițiilor, dezvoltarea de servicii de specialitate în domeniul Energie, Mediu și Schimbări Climatice, cu scopul diversificării către mediul economic. Totodată, rezultatele proiectului au vizat dezvoltarea resursei umane prin extinderea cercetărilor în domeniile biodiversitate, schimbări climatice, cercetări morfo-hidrodinamice, asigurarea de mobilități, stagii de instruire, publicarea de articole științifice și publicarea de brevete la nivel național și internațional.

Totodată, principalele achiziții de infrastructură și aparatură CD prevăzute în cadrul proiectului au avut la bază următoarele considerente:

 • susţinerea monitorizării speciilor de sturioni marcate ultrasonic, prin coroborare cu datele colectate prin intermediul sistemelor fixe şi mobile de monitorizare (DKTB, DKMR-01T)

 • colectarea datelor in situ privind situaţia speciilor de sturioni capturate şi marcate și creşterea fiabilităţii activităţilor de monitorizare, respectiv facilitarea accesării datelor din teren în timp real

 • specializarea suplimentară a cercetărilor din cadrul INCDPM Bucureşti, interesaţi de studierea din punct de vedere genetic a speciilor de sturioni

 • suplimentarea staţiilor de monitorizare deja existente, în vederea imbunătăţirii rezultatelor obţinute, prin analizarea zonelor cheie de pe Cursul inferior al Dunării

 • achiziționarea ultimelor versiuni îmbunătățite ale software-urilor care permit modelarea numerică hidromorfologica

 • optimizarea activitățile de simulări numerice pentru curgerea apelor de suprafață prin utilizarea suitei software adecvată

 • determinarea fluxului celor mai importante gaze cu efect de sera din domeniul utilizarii terenurilor șideterminarea elementelor din sol care sunt legate de fluxul de gaze cu efect de seră

 • accesarea de suite care vizează aprofundarea politicilor pentru abordarea schimbărilor climatice, subiecte despre metode de abordare a schimbărilor climatice, moduri prin care entitati naționale și nonguvernamentale ar putea completa acțiunile entităților naționale (guvern), aprofundarea științei, economiei și politicilor legate de schimbările climatice.

 

Activitățile proiectului au vizat susținerea implementării planului de dezvoltare instituţională al INCDPM în vederea creşterii performanţelor la nivelul colectivelor de cercetare. Ținând cont de faptul că proiectul și-a propus aprofundarea domeniilor biodiversitate, schimbări climatice și investigații morfo-hidrodinamice a cursurilor de apă, în cadrul proiectului s-a vizat inclusiv asigurarea unei conectivități adecvate la nivelul INCDPM București, prin asigurarea unei arhitecturi IT eficiente și eficace. Astfel, au fost efectuate achiziții de echipamente de rețea, licențe, materiale consumabile, obiecte de inventar, cu scopul modernizării rețelei actuale de internet și pentru realizarea unui sistem informatic centralizat. Ca urmare a implementării proiectului, a fost realizat un sistem informatic centralizat compus din servicii, module şi aplicaţii care asigură o mai buna funcționalitate a rețelei de internet/intranet la nivelul INCDPM. Totodată, a fost dezvoltată infrastructura de cercetare a INCDPM în domeniile biodiversitate, simulări numerice și schimbări climatice prin achiziția de echipamente, resurse hardware și software cu scopul optimizării proceselor de măsurare in-situ și procesare de date, optimizarea proceselor de modelare numerică, utilizarea instrumentelor contextuale de analiză și vizualizare a datelor geo-referențiate colectate in-situ, optimizarea măsurătorilor privind bilanțul de gaze cu efect de seră, obținerea de date complementare privind domeniul biodiversității.

În același timp, în cadrul proiectului au fost contractate servicii care au inclus reparații și întreținere spații de lucru, servicii de intretinere a echipamentelor, asigurarea accesului cercetătorilor la bazele de date internaționale, publicarea de brevete naționale și internaționale și publicarea de articole științifice. Cercetătorii angrenați în derularea proiectului au efectuat și stagii de pregătire în diverse specializări, participând totodată la diverse evenimente de comunicare științifice/ târguri și expoziții.

Indicatori de rezultat

·         Comunicarea și promovarea  proiectului

·         Servicii semnificativ  îmbunătățite

·         Investiții în infrastructura de CDI de interes european localizate în România

·         Accesul cercetătorilor la cele mai noi informații din domeniu

·         Mobilităţi susţinute prin program

·         Brevete solicitate la nivel național

·         Îmbunătăţirea modului de gestionare a drepturilor de proprietate intelectuală

·         Evenimente de comunicarea și popularizarea științei susținute prin program

·         Articole științifice transmise spre publicare în reviste și volume indexate 

Technology
bottom of page