top of page

Dezvoltarea Instituțională a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București în vederea Creșterii Capacității și Performanței în Domeniul Protecției Mediului și Schimbărilor Climatice (2022-2024)

Digital Devices

Obiective

O1.Valorificarea și difuzarea cunoștințelor și rezultatelor de cercetare

O1.1. Creșterea cu cel puțin 10% a numărului de articole în reviste ştiinţifice indexate Web of Science, Scopus, BDI

O1.2. Creșterea cu cel puțin 10 % a numărului de comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe cu participare internaţională şi publicate în volume indexate Web of Science, Scopus

O1.3. Creșterea cu cel puțin 1% a numărului de articole publicate în reviste ierarhizate în primul sfert din Web of Science

O1.4 Participarea la evenimente de comunicare științifice, târguri și expoziții pentru diseminarea rezultatelor de cercetare

O2. Acordarea de asistență tehnică și de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare

O2.1. Diversificarea portofoliului de activități de cercetare în domeniul monitorizării migrației și a comportamentului sturionilor prin dotarea cu echipamente, resurse hardware și software și materiale consumabile specifice prelucrării materialului genetic prelevat prin tehnici minim-invazive de la speciile de sturioni

O2.2. Dezvoltarea capacității de evaluare a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu scopul reducerii acestora, (componenta de atenuare a schimbărilor climatice)

O2.3.Dezvoltarea capacității de investigare morfo-hidrodinamică a cursurilor de apă prin actualizarea bazei materiale hardware și software pentru măsurătorile in-situ și activitățile de simulări numerice hidro-morfologice

O2.4 Creșterea capacității profesionale a echipelor de cercetare ce cuprind și tineri cercetători  în domeniile prioritare prin programe/stagii de instruire specifice

O2.5 Creșterea cu cel puțin 10% a numărului de solicitări/brevete naționale

O2.6 Modernizarea rețelei de internet a INCDPM

O2.7 Modernizarea website-ului INCDPM

O3.Inițierea și dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public și privat

O3.1 Creșterea cu cel puțin 10% a numărului de tehnologii, metode, produse sau servicii inovatoare introduse şi valorificate pe piaţă

O4. Creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan internațional

O4.1 Solicitare de brevet internaţional EPO.

Proiectul este integrat obiectivelor programului de finanțare care vizează:

 a) susţinerea planurilor de dezvoltare instituţională în vederea creşterii performanţelor în domeniul de activitate, la nivelul departamentelor şi colectivelor de cercetare;

b) susţinerea competenţelor naţionale din instituţii de cercetare cu posibilităţi de relansare în domenii economice de interes pentru România;

c) dezvoltarea capacităţii proprii a organizaţiilor publice de cercetare în următoarele direcţii: c1) valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor de cercetare; c2) acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare; c3) iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public şi privat; c4) creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional.

Astfel, prin implementarea prezentului proiect, este susținută implementarea planului de dezvoltare instituțională la nivelul INCDPM București, dezvoltarea capacității prin extinderea cercetărilor în domeniile biodiversitate, schimbări climatice, cercetări morfohidrodinamice, împreună cu asigurarea de mobilități, stagii de instruire, publicarea de articole științifice, publicarea de brevete la nivel national și internațional. Astfel, este susținută valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor de cercetare, iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public şi privat, creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivelor

Rezultatele proiectului vizează asigurarea unei conectivități adecvate la nivelul INCDPM București, dezvoltarea infrastructurii și implicit a investițiilor, dezvoltarea de servicii de specialitate în domeniul Energie, Mediu și Schimbări Climatice, domeniu stipulate în SNCDI 2020, cu scopul diversificării către mediul economic.

Pe de altă parte, rezultatele vizează dezvoltarea resursei umane prin extinderea cercetărilor în domeniile biodiversitate, schimbări climatice, cercetări morfo-hidrodinamice, asigurarea de mobilități, stagii de instruire, publicarea de articole științifice, publicarea de brevete la nivel național și internațional.

Prin implementarea proiectului, se au în vedere următoarele mecanisme de stimulare de noi subiecte și teme de cercetare pentru perioada 2022-2024:

  1. Dezvoltarea de parteneriate cu mediul public și privat

  2. Colaborarea cu mediul universitar

  3. Investiții în resursa umană și  infrastructură

  4. Stimularea mobilității internaționale a cercetătorilor.

Handshake in the Office
Servers

Obiectivele etapei nr I/2022

În cadrul etapei I/2022, denumită Îmbunătățirea rețelei de conectivitate în cadrul INCDPM București, obiectivele au vizat în principal îmbunătățirea conectivității la nivelul INCDPM, împreună cu dezvoltarea infrastructurii-amenajare spații.

În cadrul etapei I/ 2022, obiectivele au fost atinse în totalitate. Astfel, a fost realizat un sistem informatic centralizat compus din servicii, module şi aplicaţii care asigură o mai buna funcționalitate a rețelei de internet/intranet la nivelul INCDPM și totodată, în vederea derulării optime a proiectului și desfășurării în condiții optime a activităților specifice, au fost realizate lucrări de reparații ce au vizat în principal lucrări de renovare și igienizare.

Ținând cont de faptul că prezentul proiect își propune aprofundarea domeniilor biodiversitate, schimbări climatice și investigații morfohidrodinamice a cursurilor de apă, prezenta activitate a vizat asigurarea unei conectivități adecvate la nivelul INCDPM București, prin asigurarea unei arhitecturi IT eficiente și eficace. Astfel, au fost efectuate achiziții de echipamente de rețea, licențe, materiale consumabile, obiecte de inventar, cu scopul modernizării rețelei actuale de internet și pentru realizarea unui sistem informatic centralizat.

Această activitate este esențială pentru:

a) conceperea şi implementarea subsistemelor informatice destinate cercetării, direcțiilor financiar-contabil şi de resurse umane;

b) asigurarea unor facilități performante de informare şi comunicare on-line pentru personalul institutului;

c) gestionarea site-ului principal al institutului.

Prin achizițiile efectuate în cadrul prezentei activități, se va asigura digitalizarea și agregarea rezultatelor din cercetare și inovare și un management eficient al activităților și fluxurilor interne din proiectele de cercetare-dezvoltare-inovare la nivelul INCDPM.

Au fost achiziționate servere și componente de rețea care să ofere resurse partajate pentru personalul institutului și să se asigure un modul de interconectare a spațiilor de lucru digital. Au fost achiziționate și alte componente precum cabluri de comunicații, prize de date și switch-uri.

Indicatori de rezultat

·         Comunicarea și promovarea  proiectului

·         Servicii semnificativ  îmbunătățite

·         Investiții în infrastructura de CDI de interes european localizate în România

·         Accesul cercetătorilor la cele mai noi informații din domeniu

·         Mobilităţi susţinute prin program

·         Brevete solicitate la nivel național

·         Îmbunătăţirea modului de gestionare a drepturilor de proprietate intelectuală

·         Evenimente de comunicarea și popularizarea științei susținute prin program

·         Articole științifice transmise spre publicare în reviste și volume indexate 

Technology
bottom of page